Algemene voorwaarden & Annuleringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van Indian Curry’s gevestigd Valetaweg 81 te Almere. KvK te Almere reg. nr. 32130668.

(1) Algemeen

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

(2) Prijzen

Prijzen

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Indian Curry’s behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan cliënt in rekening brengen.

(3) Betaling

Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient 50% van de offerteprijs door Indian Curry’s te zijn ontvangen één week voor de uitvoering van de overeenkomst. Verdere betalingen dienen 10 dagen na factuurdatum door Indian Curry’s te zijn ontvangen. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. Indian Curry’s mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor Indian Curry’s verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan Indian Curry’s verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Indian Curry’s is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

(4) Vergunningen

Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Indian Curry’s blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

(5) Annulering

Annulering

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Indian Curry’s in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd: 3 dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100% 7 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 50% Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 30% Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van Indian Curry’s als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke Indian Curry’s aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van Indian Curry’s annuleringskosten. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan Indian Curry’s geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Indian Curry’s.

(6) Beëindiging

Tussentijdse beëindiging

Indian Curry’s is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien cliënt een of meer verplichtingen jegens Indian Curry’s niet of niet naar Indian Curry’s is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming. Indian Curry’s is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. Indian Curry’s is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Indian Curry’s niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Toepasselijk recht op de overeenkomst is Nederlands recht. Voorwaarden van cliënte gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Van geschillen over of in verband met het gehuurde neem bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Indian Curry’s zijn vestiging heeft.

(7) Diensten

Te leveren goederen en diensten De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Indian Curry’s is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid Indian Curry’s niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

(8) Klachten

Klachten

1. De Cliënt zal de uitvoering van de opdracht constant controleren. 2. De Cliënt zal een zichtbare klacht binnen 2 uur na constatering aan Indian Curry’s melden. 3. De Cliënt zal direct op de avond zelf indien er klachten zijn over geleverde diensten, inclusief catering telefonisch of schriftelijk melden bij Indian Curry’s. 3. De Cliënt zal een klacht over een factuur binnen 3 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Indian Curry’s melden. 4. Indian Curry’s zal een klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, adequaat afwikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met de cliënt oplossen. 5. Een klacht na de klachttermijn kan niet leiden herstel of creditering/restitutie.

(9) Overmacht

Overmacht

In geval van overmacht heeft Indian Curry’s het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn: – Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst. – Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken. – Onlusten. – Stakingen. – Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen. – Brand of ongevallen. – Transportbelemmeringen. – Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook. – Ieder storing in de geregelde productie. – Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

(10) Aansprakelijk

Aansprakelijkheid

Indian Curry’s is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Indian Curry’s terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Indian Curry’s nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade. Indian Curry’s kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totale bedrag wat overeengekomen is.

(11) Weigering

Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten

Indian Curry’s behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. Indian Curry’s heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Indian Curry’s te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Indian Curry’s heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

(12) Overige

Toepasselijkheid

1. Op de door Indian Curry’s aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing. 2. Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Lelystad.